Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

https://cwrkdiz.pila.pl/

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2018-02-19
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-04-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
  • Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-27.
  • Zaktualizowano: 24.03.2022
  • Aktualnie trwają prace nad konwersją plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo.
  • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor Ewa Krupka-Zaręba, adres poczty elektronicznej osoby odpowiedzialnej, dyrektor@cwrkdiz.pila.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 67-307-00-04. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile zlokalizowane jest w budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile przy ul. Bydgoskiej 21, 64-920 Piła, na drugim piętrze w pokojach 223-225, oraz 208a. Budynek ma jedno główne wejście. Wejście główne jest od ulicy Bydgoskiej. Z przodu do wejścia prowadzi jeden stopień, a dalej schody w klatce schodowej, która prowadzi do korytarza głównego. Portiernia znajduje się po prawej stronie po wejściu do budynku wejściem głównym. Brak jest podjazdów dla wózków. Osoby niepełnosprawne mające problemy z samodzielnym poruszaniem się mogą liczyć na pomoc pracowników budynku. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 67-307-00-04. Po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową pracownik schodzi do klienta. Brak w budynku toalety dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostosowanie korytarzy

Budynek jest obiektem trzykondygnacyjnym (wysoki parter i dwa piętra). Korytarze nie są dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie schodów

Na każdą kondygnację prowadzą schody. Na schodach brak jest podjazdów dla wózków. Schody są wyposażone w poręcze.

Dostosowanie wind

Brak wind.

Dostępność pochylni

Brak pochylni.

Dostępność platform

Brak platform.

Dostępność informacji głosowych

Brak dostępności informacji głosowych.

Dostępność pętli indukcyjnych

Brak dostępności pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów

Przed budynkiem, przy ulicy Bydgoskiej, po drugiej stronie ulicy znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Centrum.

Dostępność tłumacza języka migowego

Osoby deklarujące potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego proszone są o zgłoszenie tego faktu korzystając z dostępnych środków komunikacji (e-mail: sekretariat@cwrkdiz.pila.pl; tel. 67 307 00 04). Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, chęć skorzystania z takiej formy pomocy należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Po dokonaniu zgłoszenia Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile zapewni obsługę osoby komunikującej się językiem migowym, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. Świadczona pomoc jest bezpłatna.