Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile
Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
https://cwrkdiz.pila.pl/
Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 2018-02-19
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-04-15
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
  • Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-27
  • Zaktualizowano: 19.03.2024
  • Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor Ewa Krupka-Zaręba, adres poczty elektronicznej osoby odpowiedzialnej, dyrektor@cwrkdiz.pila.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 67-307-00-04. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile zlokalizowane jest w budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile przy ul. Bydgoskiej 21, 64-920 Piła, na drugim piętrze w pokojach 223-225, oraz 208a. Budynek ma jedno główne wejście. Wejście główne jest od ulicy Bydgoskiej. Drzwi główne otwierają się na klatkę schodową, która prowadzi do korytarza głównego. Portiernia znajduje się po prawej stronie po wejściu do budynku wejściem głównym. Z klatki schodowej na wysoki parter prowadzą schody do góry oraz dla niepełnosprawnych jest dostępna platforma przyschodowa. Osoby niepełnosprawne mające problemy z samodzielnym poruszaniem się mogą liczyć na pomoc pracowników budynku. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 67-307-00-04. Po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową pracownik schodzi do klienta. W budynku są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku są ścieżki naprowadzające dla osób niedowidzących.
Dostosowanie korytarzy
Budynek jest obiektem trzykondygnacyjnym (wysoki parter i dwa piętra). Korytarze są dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, nie ma poręczy.
Dostosowanie schodów
Na każdą kondygnację prowadzą schody. Na schodach brak jest podjazdów dla wózków. Platformą przyschodową można dostać z się z wejścia głównego na wysoki parter. Następnie kierując się w prawą stronę, przy kolejnej klatce schodowej jest dostępna druga platforma prowadząca z parteru na piętro pierwsze i drugie. Schody są wyposażone w poręcze.
Dostosowanie wind
Brak wind.
Dostępność pochylni
Brak pochylni.
Dostępność platform
Platformą przyschodową można dostać z się z wejścia głównego na wysoki parter oraz kolejną platformą z parteru na piętro pierwsze i drugie.
Dostępność informacji głosowych
Brak dostępności informacji głosowych.
Dostępność pętli indukcyjnych
Brak dostępności pętli indukcyjnych.
Dostosowanie parkingów
Przed budynkiem, przy ulicy Bydgoskiej, po drugiej stronie ulicy znajduje się parking z miejscami dla osób niepełnosprawnych. A przy budynku jest oznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Prawo wstępu z psem asystującym
Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Centrum.
Dostępność tłumacza języka migowego
Osoby deklarujące potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego proszone są o zgłoszenie tego faktu korzystając z dostępnych środków komunikacji (e-mail: sekretariat@cwrkdiz.pila.pl; tel. 67 307 00 04). Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, chęć skorzystania z takiej formy pomocy należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Po dokonaniu zgłoszenia Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile zapewni obsługę osoby komunikującej się językiem migowym, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. Świadczona pomoc jest bezpłatna.