Informacja o zasadach przetwarzania danych

Na podstawie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (dalej: RODO) informuję, że:
 
 1. Administrator danych osobowych
 1. Administratorem Pani / Pana danych jest Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile (dalej: Administrator).
 2. Z Administratorem można kontaktować się listownie pisząc na adres: ul. Bydgoska 21,
  64-920 Piła, poprzez e-mail: sekretariat@cwrkdiz.pila.pl lub telefonicznie dzwoniąc pod numer: 673070005.
 
 1. Inspektor Ochrony Danych
 1. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (dalej: IOD).
 2. Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pisząc e-mail
  na adres: iod@cwrkdiz.pila.pl
 
 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych
 1. Realizacja zadań z zakresu działalności samorządu województwa określonych przepisami prawa, w celu realizacji przysługujących uprawnień bądź spełnienia przez Administratora obowiązków określonych przepisami prawa lub jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
  (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
 2. Wykonanie umowy, której jest Pani / Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani / Pana żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. Mogą wystąpić przypadki, w których wyrazi Pani / Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 
 1. Okres przechowywania danych:
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym,
  w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.
 2. Dane osobowe zebrane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania tej zgody lub do momentu realizacji celu przetwarzania określonego w zgodzie.
 
 1. Informacja o wymogu podania danych
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zadania ustawowego, umownego lub związanego z zawarciem umowy. 
 
 1. Prawa osób, których dane dotyczą
 1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.
 2. Prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych.
 3. Prawo do usunięcia danych osobowych.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.
 6. Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.
   
 1. Prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (kiedy Pani / Pana sytuacja życiowa sprawia, że prowadzone przez Administratora działania doprowadzają do naruszenia Pani / Pana praw lub wolności).
   
 2. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie narusza przepisy prawa dotyczące ochrony danych).
 
 1. Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym:
 1. Instytucje, organy, osoby uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. organy kontrolujące Administratora.
 2. Podmioty zewnętrzne wspierające Administratora, np. podmiot świadczący usługę poczty elektronicznej (wszystkie podmioty biorą udział w procesie przetwarzania danych osobowych na podstawie upoważnienia lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych z Administratorem i zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych).
 
 1. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.
 2. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą przedmiotem profilowania.
 3. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Pani / Pana danych znajdują się w naszej Polityce prywatności.