Ogłoszenia

 Wakacyjny Dyżur Doradców Zawodowych w CWRKDiZ w Pile – czytaj więcej tutaj 

Narodowa Agencja Programu Erasmus + ogłosiła wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach Programu Erasmus+ Mobilność uczniów – kształcenie i szkolenia zawodowe – Akcja 1 MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA. Z radością informujemy, iż Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile otrzyma grant na realizację programu “Staże we Włoszech – teoria w praktyce”.

Szkoły biorące udział w programie to:
1. Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile,
2. Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży,
3. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE “”100 LAT UAM ”

REGULAMIN KONKURSU
„100 lat UAM”

§1
Postanowienia wstępne

1. Regulamin niniejszy określa zasady przeprowadzenia konkursu „100 lat UAM”, zwanego dalej Konkursem.
2. Organizatorem Konkursu jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, zwany dalej Organizatorem.
3. Koordynatorem Konkursu prowadzącym organizacyjną obsługę Konkursu jest Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
al. Niepodległości 34, tel.: 61 626 65 70, e-mail: edukacja@umww.pl, zwany dalej Koordynatorem.
4. Za organizacyjną obsługę Konkursu odpowiada Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu, zwana dalej Liderem Konkursu.
5. Partnerami Konkursu są:
1) Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu,
2) Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie,
3) Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie,
4) Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile,
zwani dalej Partnerami.
6. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Koordynatora, Lidera i Partnerów.
7. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

§2
Cel Konkursu

1. Celem Konkursu jest:
1) wzbudzenie zainteresowania wśród uczniów historią Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, biografią jego patrona, historią absolwentów Uniwersytetu oraz kierunkami studiów,
2) pogłębianie więzi ze środowiskiem, kulturą, tradycją i społecznością małej i wielkiej ojczyzny,
3) rozwijanie wrażliwości i kreatywności dzieci i młodzieży poprzez twórczość artystyczną,
4) rozwijanie zainteresowań uczniów oraz zachęcenie ich do samodzielnej pracy przy wykorzystaniu różnorodnych źródeł informacji i technik plastycznych.

§3
Zasady udziału w Konkursie

1. W Konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych z terenu Wielkopolski.
2. Uczestnicy Konkursu mają za zadanie przygotować:
a) dzieci przedszkolne – pracę plastyczną dowolną techniką plastyczną w formacie A4 – temat: Patron UAM,
b) uczniowie szkół podstawowych kl. I-IV – rymowankę lub krótki wiersz na temat UAM,
c) uczniowie szkół podstawowych kl. V-VIII – opis na 2 str. format A4, czcionka 12 Times, 1 wiersz odstępu) temat: Wybitny absolwent UAM w mojej okolicy,
d) uczniowie gimnazjów oraz szkół ponadpodstawowych – Ja jako przyszły student UAM – rysunek albo zdjęcie sleeveface z książką wydaną przez Wydawnictwo UAM lub z materiałami promującymi Uczelnię.
3. Praca musi zostać wykonana jednoosobowo (prace zespołowe nie będą brane pod uwagę).
4. Praca wraz z Kartą zgłoszeniową do Konkursu (Załącznik nr 1 do Regulaminu) należy złożyć do 17 maja 2019 r. osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu) w formie papierowej na adres Partnera Konkursu właściwego dla danego regionu, z dopiskiem Konkurs „100 lat UAM”.
5. Zgłoszenia pracy dokonuje wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń, polonista lub opiekun prowadzący zajęcia plastyczne.
6. Prace konkursowe należy złożyć w prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego Publicznych Bibliotekach Pedagogicznych lub w ich filiach (zwanych dalej Bibliotekami) na jeden ze wskazanych poniżej adresów:
1) Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu, ul. Bułgarska 19, 60-320 Poznań,
a) Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Gnieźnie, ul. Mieszka I 27, 62-200 Gniezno,
b) Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143, 64-400 Międzychód,
c) Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Nowym Tomyślu, ul. Północ 25, 64-300 Nowy Tomyśl,
d) Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Obornikach, ul. Mickiewicza 4, 64-600 Oborniki,
e) Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Środzie Wlkp., ul. Żwirki i Wigury 3, 63-000 Środa Wlkp.,
f) Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Śremie, ul. Kilińskiego 2, 63-100 Śrem,
g) Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Swarzędzu, os. Czwartaków 1, 62-020 Swarzędz,
h) Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Szamotułach, ul. Staszica 4, 64-500 Szamotuły,
i) Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Wolsztynie, ul. Rzeczna 17/1, 64-200 Wolsztyn,
j) Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia we Wrześni, Wojska Polskiego 2a, 62-300 Września,
2) Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu, ul. Południowa 62, 62-800 Kalisz,
a) Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica Pedagogiczna w Kaliszu Filia w Jarocinie, ul. Kościuszki 16, 63-200 Jarocin,
b) Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica Pedagogiczna w Kaliszu Filia w Kępnie, ul. Sienkiewicza 26, 63-600 Kępno,
c) Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica Pedagogiczna w Kaliszu Filia w Krotoszynie, Park Wojska Polskiego 1, 63-700 Krotoszyn,
d) Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica Pedagogiczna w Kaliszu Filia w Ostrzeszowie, ul. Sikorskiego 19, 63-500 Ostrzeszów,
e) Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica Pedagogiczna w Kaliszu Filia w Ostrowie Wlkp, ul. Limanowskiego 17, 63-400 Ostrów Wlkp.,
f) Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica Pedagogiczna w Kaliszu Filia w Pleszewie, Ogrodowa 13, 63-300 Pleszew,
3) Publiczna Biblioteka Pedagogiczna, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin,
a) Publiczna Biblioteka Pedagogiczna, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Filia w Kole, ul. Toruńska 60, 62-600 Koło,
b) Publiczna Biblioteka Pedagogiczna, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Filia w Słupcy, ul. Mickiewicza 24, 62-400 Słupca,
c) Publiczna Biblioteka Pedagogiczna, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Filia w Turku, ul. Piłsudskiego 1, 62-700 Turek,
4) Publiczna Biblioteka Pedagogiczna, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. Chrobrego 15, 64-100 Leszno,
a) Publiczna Biblioteka Pedagogiczna, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie Filia w Gostyniu, ul. Wrocławska 257, 63-800 Gostyń,
b) Publiczna Biblioteka Pedagogiczna, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie Filia w Kościanie, Pl. Paderewskiego 1, 64-000 Kościan,
c) Publiczna Biblioteka Pedagogiczna, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie Filia w Rawiczu, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 2, 63-900 Rawicz,
5) Publiczna Biblioteka Pedagogiczna, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła,
a) Publiczna Biblioteka Pedagogiczna, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile Filia w Czarnkowie, ul. Przemysłowa 2a, 64-700 Czarnków,
b) Publiczna Biblioteka Pedagogiczna, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile Filia w Chodzieży, ul. Jagiellońska 3, 64-800 Chodzież,
c) Publiczna Biblioteka Pedagogiczna, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile Filia w Trzciance, ul. Fabryczna 1, 64-980 Trzcianka,
d) Publiczna Biblioteka Pedagogiczna, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile Filia im. Piotra Palińskiego w Wągrowcu, Wierzbowa 1, 62-100 Wągrowiec,
e) Publiczna Biblioteka Pedagogiczna, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile Filia im. Płk. Zbigniewa Załuskiego w Złotowie, ul. Szkolna 3, 77-400 Złotów.
7. Prace dostarczone po wyznaczonym terminie zgłaszania nie będą brały udziału w Konkursie.
8. Nadesłane lub złożone prace nie będą zwracane.
9. Prace zostaną wyeksponowane podczas Gali Konkursowej organizowanej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawarta jest w oświadczeniach (Załącznik nr 1 do Regulaminu).

§4
Ocena prac

1. Oceny formalnej zgłoszeń dokonują pracownicy Partnerów Konkursu.
2. Pozytywnie zweryfikowane zgłoszenia są kierowane pod obrady Komisji Konkursowych.
3. Oceny prac w I etapie Konkursu dokonują Komisje powołane przez Dyrektorów Partnerów.
4. Komisja nie może liczyć mniej niż czterech członków. Przewodniczącym Komisji jest Dyrektor Partnera.
5. Komisja dokonuje oceny prac oddzielnie dla każdej z czterech kategorii wiekowych: przedszkole, szkoła podstawowa kl. I-IV, szkoła podstawowa kl. V-VIII, gimnazjum oraz szkoła ponadpodstawowa.
6. Przy ocenie prac bierze się pod uwagę następujące kryteria oceny:
1) wartość merytoryczną,
2) jakość wykonania,
3) oryginalność,
4) stopień trudności wykonania.
7. Członkowie Komisji przyznają punkty od 0 do 3 w każdym z czterech kryteriów – maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 12 (Karta oceny pracy – Załącznik nr 2 do Regulaminu), według zasady:
1) praca nie spełnia kryterium – 0 punktów,
2) praca spełnia kryterium w niepełnym zakresie – 1 punkt,
3) praca spełnia kryterium w pełnym zakresie – 2 punkty,
4) praca spełnia kryterium w sposób ponadprzeciętny – 3 punkty.
8. Każda Komisja sporządza listy najwyżej ocenionych prac wraz z punktacją w każdej z czterech kategorii (Kwalifikacja do II etapu – załącznik nr 3).
9. Członkowie Komisji obowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich danych, do których mieli dostęp w związku z pracami w tej Komisji.
10. Oceny prac w II. etapie (finałowym) dokonuje Kapituła Konkursowa powołana przez Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki:
a) w skład Kapituły Konkursowej wchodzą przedstawiciele Departamentu Edukacji i Nauki,
b) pracami Kapituły kieruje Przewodniczący Kapituły.
11. Przy ocenie prac bierze się pod uwagę następujące kryteria oceny:
1) wartość merytoryczną,
2) przydatność w poszerzaniu wiedzy, walory edukacyjne pracy,
3) oryginalność przedstawienia tematu pracy,
4) samodzielność i stopień trudności wykonania.
12. Kapitule Konkursu pozostawia się możliwość zastosowania dodatkowych kryteriów oceny.
13. Kapituła Konkursu podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
14 Kapituła sporządza protokół z obrad i przedstawia go Zarządowi Województwa Wielkopolskiego wraz z listą nominowanych prac oraz propozycją nagród.

§5
Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 31.05.2019 roku.
2. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podejmuje uchwałę o przyznaniu nagród i wyróżnień na podstawie propozycji przedstawionej przez Kapitułę Konkursu.
3. Zarząd Województwa Wielkopolskiego zastrzega sobie prawo przyznania innej niż proponowana przez Kapitułę Konkursu liczby nagród i wyróżnień lub odstąpienia od ich przyznania.
4. Ogłoszenie zwycięzców Konkursu oraz wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi w trakcie zorganizowanej w tym celu uroczystości, o terminie której zostaną oni poinformowani.
5. Autorzy najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody rzeczowe.
6. Autorzy prac nagrodzonych zobowiązani są do odbioru nagrody w dniu jej wręczenia.
7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (www.umww.pl), w zakresie imię i nazwisko, klasa, szkoła/placówka i tytuł pracy uczestnika.

§6
Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyn, a także przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu jego przeprowadzenia.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu przed rozpoczęciem Konkursu. Nowy regulamin obowiązuje od momentu opublikowania.
3. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia Konkursu.
4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu decyzję podejmuje organizator.
Od decyzji organizatora nie przysługuje odwołanie.
5. Załącznikami do niniejszego Regulaminu są:
a) Karta zgłoszeniowa do Konkursu 100 lat UAM,
b) Informacja dla Uczestnika Konkursu,
c) Oświadczenia Uczestnika Konkursu,
d) Karta oceny pracy.

SZCZEGÓŁY 

http://www.bp.pila.pl/?fbclid=IwAR2w-FOREn3xhlj2kveNnIe31RUqGunf5QGX2Oj1SCN1FfdkbGhiG-37hFw


„Badanie predyspozycji zawodowych uczniów testem obrazkowym M. Achtnicha”

Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu i Kaliszu zapraszają 26 marca 2019r. na konferencję podsumowującą pilotażowy projekt pt.:

„Badanie predyspozycji zawodowych uczniów testem obrazkowym
M. Achtnicha”

Celem powyższego przedsięwzięcia było wsparcie 4 000 uczniów szkół podstawowych (8 klasa) i gimnazjów (3 klasa) z Wielkopolski w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Szczególnie zapraszamy wszystkich doradców zawodowych na warsztaty podczas konferencji.

Poniżej link do rejestracji na ww. konferencję i warsztaty ↓: http://bit.ly/rejestracja-26-03-2019

Projekt został sfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Harmonogramkonferencja26032019


Konkursy o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku

https://www.umww.pl/konkursy-o-tytul-wielkopolska-szkola-roku-oraz-wielkopolski-nauczyciel-roku1?fbclid=IwAR2t-9rTXpy-Is72b_fEacI8octecIbVm_NXNkLDkkJJd6d4Guj4htvAfqU

 

formularz zgłoszeniowy Wielkopolska Szkoła Roku
formularz zgłoszeniowy Wielkopolski Nauczyciel Roku
regulamin konkursu Wielkopolska Szkoła Roku


Konkurs “I Like Rzemiosło “

Konkurs “I Like Rzemiosło “


Konkurs JAKIE ZNASZ ZAWODY 

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu oraz Fundacja Społeczeństwo i Gospodarka pod patronatem Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie
zaprasza do udziału w konkursie dzieci młodzież.

Zadaniem konkursowym jest stworzenie rysunku, fotografii lub krótkiego filmu przedstawiającego wykonywanie wybranego zawodu rzemieślniczego. Prace powinny w ciekawy sposób przedstawiać zawód i koncentrować się na pozytywnych aspektach pracy.
Poznając różne zawody młodzież zdobywa wiedzę o życiu społecznym i gospodarczym oraz uczy się szacunku dla pracy innych. Rozwijanie zainteresowań artystycznych poprzez wykonanie rysunków, zdjęć czy filmów wpłynie – zdaniem organizatorów – pozytywnie na kreatywność oraz umiejętność prezentowania własnych obserwacji i przemyśleń
Celem konkursu jest kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej i promowanie wiedzy o rynku pracy. Jego szczególną wartością jest wczesna edukacja o zawodach i propagowanie szacunku dla pracy.

Szczegóły tutaj 


Konkurs „Będę Biznesmenem – BeBi”

Departament Edukacji i Nauki informuje o organizowanym Konkursie „Będę Biznesmenem – BeBi”.

Celem Konkursu jest:

1. pobudzenie przedsiębiorczości i kreatywnego myślenia uczniów,
2. rozwijanie umiejętności wystąpień publicznych uczniów,
3. stymulowanie pracy zespołowej wśród uczniów,
4. podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie zagadnień dotyczących przedsiębiorczości (tworzenie elementów biznes planu, budowanie zespołów projektowych, wykorzystanie metod kreatywnego myślenia).

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 26.05.2018 r.
Szczegóły znajdują się pod linkiem: 
https://www.umww.pl/departamenty_departament-edukacji-i-nauki_konkursy_konkurs-bede-biznesmenem-bebi


Konkurs

„Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej”

Departament Edukacji i Nauki informuje o organizowanym konkursie „Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej”

Tegoroczna edycja dotyczy działalności Polaków we Włoszech.

Celem Konkursu jest wzbudzenie zainteresowania wśród uczniów historią sławnych Polaków w świecie oraz historią, geografią i kulturą kraju, określonego w temacie na dany rok. Udział w Konkursie daje możliwość rozwijania wrażliwości i kreatywności dzieci i młodzieży poprzez twórczość artystyczną, uwrażliwianie na piękno otaczającego nas świata i różnorodność kulturową oraz zachęcenie ich do samodzielnej pracy przy wykorzystaniu różnorodnych źródeł informacji i technik plastycznych. Wiedza, że nasza Ojczyzna dała światu wybitnych ludzi, napawa nas dumą z Polski oraz ich wybitnych reprezentantów na przestrzeni wieków.

Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas XXIII Targów Edukacyjnych, które odbędą się w dniach od 01 do 03 marca 2019 roku.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminem konkursu.
Termin przesyłania zgłoszeń upływa 10 lutego 2019r.

Szczegóły https://www.umww.pl/konkurs-polacy-w-swiecie-znani-z-dzialalnosci-publicznej-misyjnej-naukowej-artystycznej-i-sportowej


Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile pragnie poinformować, iż rozpoczyna rekrutację szkół ponadpodstawowych do projektu Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe – Akcja 1 MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA, w ramach którego zostaną zorganizowane praktyki zawodowe w różnych krajach Unii Europejskiej, dostosowane do profilu danego zawodu (wyjazd młodzieży wraz z opiekunami). Więcej informacji tutaj >>


Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz Zakład Resocjalizacji Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza uprzejmie zapraszają do wzięcia udziału w I Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Profilaktyka społeczna oparta na dowodach i praktykach naukowych, która odbędzie się 6 grudnia 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim w godz. 10:00-14:00.
Więcej informacji tutaj >>Konferencja ZR-UM- komunikat (003)


KONKURS

Rozpoczęła się dziewiąta edycja konkursu “Młodzi wiedzą o funduszach”, który organizowany jest przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu. Szczegóły pod linkiem tutaj 


KONKURS

Konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” Szczegóły pod linkiem tutaj 

Wnioski konkursowe można składać do dnia 12 listopada 2018 r. drogą elektroniczną na adres: drg.sekretariat@umww.pl. Informacji nt. Konkursu udziela Departament Gospodarki, tel. 61 626 62 40.


KONKURS

Zapraszamy uczniów szkół do udziału w konkursie  “ZAWÓD MOICH MARZEŃ”. Celem konkursu jest zaplanowanie przez uczniów swojej przyszłości zawodowej oraz prezentacja wybranego przez siebie zawodu w formie multimedialnej lub graficznej. Do wygrania cenne nagrody.
Konkurs odbywa się przy okazji wydarzenia “Noc Zawodowców 2018”.
Szczegóły w pliku poniżej.

Regulamin konkursu Zawod moich marzen

 

 

Użytkowanie tej strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies w celu usprawnienia działania witryny oraz tworzenia usług i ofert dostosowanych do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajduje się w Polityce Prywatności więcej informacji...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close